Projekt zmiany Statutu Miasta Wałbrzycha

SZZWBZPHSH216091610470_0001 SZZWBZPHSH216091610470_0002

Polskie Stronnictwo Ludowe w Wałbrzychu złożyło adresowany do Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz wszystkich Radnych projekt zmiany Statutu Miasta  wnoszący poprawkę, wraz z uzasadnieniem aby Radny Rady Miejskiej Wałbrzycha  nie mógł być powoływany jako przedstawiciel Miasta  oraz aby nie mógł być członkiem władz, zarządzających, kontrolnych i rewizyjnych podmiotów z którymi gmina zawarła umowę na wykonywanie zadań własnych. Czytaj dalej

Wniosek do UM w Wałbrzychu o Udostępnienie Informacji Publicznej w sprawie imprezy branżowej pracowników wodociągów – „Spartakiady pracowników wodociągów i kanalizacji im Tadeusza Jakubowskiego”.

wniosek

 

Polskie Stronnictwo Ludowe w Wałbrzychu w związku z licznie zgłaszanymi zastrzeżeniami mieszkańców Wałbrzycha, co do organizacji spartakiady pracowników wodociągów i kanalizacji w obiektach należących do Gminy Wałbrzych, prosi urząd miasta o przedstawienie wysokości środków pieniężnych, jakie w związku z organizacją w/w imprezy wpłynęły na konto gminy. Mamy nadzieję, że organizacja imprezy przyniosła gminie a tym samym mieszkańcom wymierne korzyści finansowe. Stoimy na stanowisku, że tylko przejrzystość finansów wpływa na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Wniosek do UM w Wałbrzychu o Udostępnienie Informacji Publicznej w sprawie imprezy branżowej pracowników wodociągów – „Spartakiady pracowników wodociągów i kanalizacji im Tadeusza Jakubowskiego”.

Polskie Stronnictwo Ludowe w Wałbrzychu prosi o:

 

  1. Podanie wysokości wszystkich wydatków, jakie poniosła Gmina Wałbrzych, jednostki organizacyjne gminy oraz spółka celowa Aqua- Zdrój w związku z odbywającą się w dniach 26-28 sierpnia 2016 imprezą branżową pracowników wodociągów.
  2. Przesłanie skanów faktur z należnościami, jakie w związku z wykorzystaniem mienia Gminy Wałbrzych przez organizatora imprezy pod nazwą „Spartakiada pracowników wodociągów i kanalizacji im Tadeusza Jakubowskiego” są należne gminie. W szczególności:

- zawynajęcie obiektów Aqua-Zdrój przy ul Ratuszowej w dniach 26-28 sierpnia, boisk przy szkołach 21 i 26 oraz pomieszczeń                  Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

- za całkowite zajęcie ulicy Ratuszowej w dniach 26-28 sierpnia 2016

 

 

 

 

Rafał Rafalski- Kandydat do Rady Gminy Czarny Bór

255588_486097121403124_399987330_n

Szanowni Państwo.
W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 2 października 2016 r., o mandat Radnego będzie ubiegał się Rafał Rafalski startujący  z  Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Rafalskiego Razem dla Czarnego Boru popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
Okręg wyborczy nr 7 (Borówno od nr 35 do końca, Czarny Bór ul. Górnicza,  Leśna).
Rafał Rafalski, Strażak, społecznik, Prezes Zarządu Miejskiego PSL w Czarnym Borze.
Zachęcam  do udziału w wyborach  i proszę o głos, który na pewno nie zostanie zmarnowany

Wniosek do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podjęcie zdecydowanych kroków w celu wyjaśnienia niepokojących dla społeczności lokalnej spraw związanych z działalnością ŚKA

wniosek do Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Wniosek do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podjęcie zdecydowanych kroków w celu wyjaśnienia niepokojących dla społeczności lokalnej spraw związanych z działalnością wykonawcy zleconej przez gminę usługi przewozowej oraz o sprawdzenie czy działalność przewoźnika wykonującego na zlecenie gminy zadanie własne, jakim jest w myśl Art. 7 ust. 4 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., lokalny transport zbiorowy, leży w interesie publicznym a tym samym czy w myśl § 22 ust.4 umowy nr 522/2012 z dnia 3 grudnia 2012 zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Śląskim Konsorcjum Autobusowym nie należy wyciągnąć konsekwencji wobec wykonawcy usługi.

Kolejny wniosek do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu o udostępnienie informacji w związku z wieloma nieprawidłowościami w sprawie wykonywania przewozów przez ŚKA

wniosek o udostępnienie informacji publicznej 1-1

W związku z wieloma nieprawidłowościami w sprawie wykonywania przewozów przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe, Radosław Kycia Wiceprezes Zarządu Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wałbrzychu złożył do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu  kolejny Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Informacji o podwykonawcy, któremu zgodnie z umową 522/2012 z dnia 03 grudnia 2012r. wykonawca, czyli Śląskie Konsorcjum Autobusowe powierzył wykonywanie przewozu. W informacji proszę o przekazanie wymaganych danych, których zgodnie z w/w umową wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu:
-nazwa, siedziba, numer, wpisu do właściwego rejestru
-okres wykonywania przewozów
-oświadczenie, że kierowcy spełniają wymogi określone w powszechnie obowiązujących
przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
-licencji na wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób
- wniosku wykonawcy o zgodę na powierzenie, zgodnie z §3 umowy 522/2012, podwykonawstwa w wykonywaniu przewozów.
2) Informacji przekazywanej zamawiającemu zgodnie z umową na świadczenie usług przewozowych nr 522/2012 z dnia 03 grudnia 2012r, o ilości i przyczynach nie wykonania kursów od dnia 01.07.2016 do dnia 20.08.2016.

W związku z niepokojącymi doniesieniami o wyciąganiu konsekwencji pracowniczych w postaci rozwiązywania umowy o pracę, jakie stosuje Śląskie Konsorcjum Autobusowe wobec kierowców, którzy nie godzą się na wykonywanie obowiązków pracowniczych równolegle u podwykonawcy usługi przewozowej a także zgłaszanymi przez mieszkańców problemami wynikającymi z odwoływanymi kursami autobusów miejskich. Polskie Stronnictwo Ludowe Zarząd Miejski w Wałbrzychu, aby wyjaśnić czy taka sytuacja ma miejsce oraz mając na uwadze zagrożenie, jakie niesie decyzja wykonawcy przewozów dla mieszkańców korzystających z usługi przewozowej w postaci przemęczonego kierującego pojazdem a przede wszystkim samych pracowników, którzy w naszej ocenie niesłusznie pozbawiani są pracy zwraca się do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

Jednocześnie prosimy Prezydenta Miasta Wałbrzycha, na którym jako organowi wykonawczemu w myśl ustawy o samorządzie gminnym spoczywa obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta o podjecie zdecydowanych kroków w celu wyjaśnienia niepokojących dla społeczności lokalnej spraw związanych z działalnością wykonawcy zleconej przez gminę usługi przewozowe

Konferencja w ramach „Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych”

walbrzych

 

Serdecznie zapraszamy na:
Konferencję w ramach „Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych”
15 września(czwartek) na godz. 09:00, w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju przy ulicy T. Kościuszki 19, Szczawno-Zdrój
Program wydarzenia oparty jest na 3 kluczowych zagadnieniach:
- Innowacyjne rozwiązania dla samorządów
- Wsparcie działań samorządu
- Wyrównywanie szans społeczności lokalnej
Jak skutecznie korzystać z unijnych środków i jak, dzięki nim, osiągnąć rozwój gospodarczy gmin – na tego typu pytania odpowiedzą eksperci Forum organizowanego przez Fundację Rozwoju.
PROGRAM KONFERENCJI

Czytaj dalej

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa o nieprawidłowościach występujących w Śląskim Konsorcjum Autobusowym

SAM_5261

Po przesłaniu przez Zarząd Powiatowy PSL w Wałbrzychu do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa informacji o nieprawidłowościach  występujących w Śląskim Konsorcjum  Autobusowym, Ministerstwo informuje, iż prawa pracownicze w tym przepisy o czasie pracy kierowców w ŚKA są poważnie naruszane.

 W opinii Ministerstwa z wystąpienia kierowców wynika, iż znacznie przekraczane są normy czasu pracy.

Ministerstwo również podkreśla, iż normy dotyczące czasu pracy dziennego oraz tygodniowego okresu odpoczynku obowiązują również kierowcę wykonującego przewozy na rzecz więcej niż jednego podmiotu